I. Obchodní a reklamační podmínky
II. Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů


I. Obchodní a reklamační podmínky

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro zboží nakoupené v internetovém obchodě firmy Jiří Ševčík, nakladatelství a knihkupectví s účinností od 01.06.2018

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle platného zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, které bylo zákazníkem (dále jen kupující) zakoupeno v e-shopu www.knihysevcik.cz (dále jen prodávající) provozovaného firmou Jiří Ševčík (viz kontakt), a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce - kupní smlouvě (dále jen zboží).

Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné, úplné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající si může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky - telefonicky nebo písemně, a popřípadě i vystavením zálohové faktury až na 100% ceny za objednané zboží. Odmítne-li v takovém jednotlivém případě kupující objednávku potvrdit, popřípadě zaplatit zálohovou fakturu, považuje se objednávka za neplatnou.

Cena zboží a úhrada

Ceny za zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny za objednané zboží na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením ve formě dobírky při převzetí zboží od dopravce. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy zboží převzal. Při odstoupení od smlouvy v této lhůtě je potřeba dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Poštovné, pokud bylo účtováno, se nevrací.

 • kupující odešle na e-mail prodávajícího (viz kontakt) žádost o odstoupení od kupní smlouvy, zároveň zašle předmětné zboží na adresu Jiří Ševčík, nakladatelství, Solní 5, 301 00 Plzeň. Zboží odešle spolu s kopií žádosti o odstoupení od kupní smlouvy.
 • zboží, které bude kupující v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a s originálním dokladem o koupi.
 • náklady spojené s vracením zboží nese výlučně kupující.
 • vracené zboží nelze posílat na dobírku (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty), doporučujeme zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena za zboží poukázána na účet kupujícího nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po doručení zboží na adresu prodávajícího.

Odpovědnost za vady zboží (rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je povinen zásilku se zbožím před jejím převzetím prohlédnout, zda je řádně zabalena a nevykazuje poškození. V případě, že je zásilka zjevně poškozena, má kupující právo odmítnout její převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem, nebo zboží nepřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Převzetím zásilky bez výhrad kupující potvrzuje řádné doručení zboží, stvrzuje tak, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud kupující zjistí, že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen, pak je povinen oznámit reklamaci zboží do 3 dnů na adresu prodávajícího. 

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel-li se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned (nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží) informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží existující v době převzetí, která se vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nebo mohl zjistit při včasné prohlídce, má prodávající právo reklamaci takovéto vady odmítnout. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po jeho řádném předání kupujícímu - především vady vzniklé nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

V případě neoprávněné reklamace zboží kupujícím (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů. Neoprávněně reklamované zboží si kupující může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.

Zákazník musí doručit poštou, na vlastní náklady a riziko, reklamované zboží na adresu:

Jiří Ševčík
nakladatelství

Solní 5
301 00, Plzeň

 K reklamovanému zboží musí být přiloženo:

 • kopie daňového dokladu
 • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • průvodku s přesným popisem závad

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího.

II. Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů 

Osobní údaje, které nám poskytuje kupující za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány společností Jiří Ševčík, nakladatelství se sídlem R. Svobodové 21, 323 00, Plzeň IČO: 12467481,  DIČ: CZ6902160496, registrace: ÚMO Plzeň 3, ŽO pod č.j. Rgm 4080/93 (dále jen „správce“).

Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní kupující souhlasí se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Údaje, které ukládáme:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa a související údaje
 • identifikační údaje firmy, adresa sídla firmy
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Osobní údaje kupujícího být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

 • doručovatelské společnosti
 • IT společnosti
 • orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovna, sociální pojišťovna, soudy, soudní exekutoři a podobně.

Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech, bez přístupu externích subjektů.

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány po dobu vyřízení objednávky a následně po dobu, kdy trvá reklamační doba, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Účetní doklady archivujeme po dobu 10 let ode dne jejich vystavení. Ve lhůtě 10ti let (která odpovídá objektivní promlčecí lhůtě podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) uchováváme i osobní údaje uvedené ve smlouvě, pro případ potřeby prokázání a uplatnění možných právních nároků. V případě, že dojde k soudnímu sporu, dokumenty s Vašimi osobními údaji uchováváme 10 let po ukončení soudního sporu.

Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

S účinností od 25. května 2018 má kupující k dispozici nová práva, která by měla poskytnout efektivnější kontrolu a přehled o jeho osobních údajích, které zpracovává správce. Konkrétně jde o právo na přístup k údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR). Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů informujeme, že kupujícímu vzniká také právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které bylo založeno na automatizované zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

Správce kupujícího v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť poučuje, že má právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR má právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Zároveň správce kupujícího informuje, že v případě podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, má právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů prosím využijte kontakty uvedené v záložce Kontakt.

Historie

Novinka
Vychází 16. 2. 2023

1E0038

Evropané

Evropané obálka.jpg

Soumrak demokracie

Soumrak demokracie obálka.jpg

Revoluční Rusko
1891-1991

1E0035

Rudý hladomor


1E0034

 

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

Doporučujeme[5].jpg
z nakladatelství Universum

b72833607cd30f63b1062ba747d73231065ebc81.jpg

Doporučujeme[5].jpg

2I0030

1I0014

Doporučujeme[5].jpg

1i0012

Doporučujeme[5].jpg

Kam za ptáky.jpg

Doporučujeme[5].jpg

http://www.knihysevcik.cz/index.php?tabpage=15&taboffset=15&ts=2&epc=1I0011&nid=10341&lid=cs&oid=2386618